شرکت سپنتا سلامت آیریک با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان کارگاهی آموزشی را برگزار می‌نماید.

کارگاه عملیاتی سازی استراتژی در کسب و کار

برگزاری کارگاه عملیاتی سازی استراتژی با همکاری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و شرکت سپنتا سلامت آیریک

ReadMore
برگزاری جلسات B2B در زمینه فعالیت مربوط به هر یک از افراد حاضر در هیات تجاری ارمنستان

B2B Meeting for Armenian Delegation by Sepanta Health Airik

برگزاری جلسات B2B در زمینه فعالیت مربوط به هر یک از افراد حاضر در هیات تجاری ارمنستان

ReadMore

Armenian Delegation

A group of Armenian businessmen and employers visited Tehran International Exhibitions, Isfahan Science and Technology Companies, Isfahan Scientific and Research Town and Isfahan Chamber of Commerce.

ReadMore