شرکت های دانش بنیانی که زنجیره تأمین جهانی را تکمیل میکنند

مدیرکل دفتر توسعه کسب وکار بین الملل معاونت علمی و فناوری گفت: بنا داریم از شرکتهایی که زنجیره تامین سطح بین المللی را تامین کنند، حمایت ویژه ای داشته باشیم

با بررسی آمار تجارت جهانی محصولات دانش بنیان ذیل کدهای تعرفه گمرک جهانی به این مهم رسیدیم که برخی از این محصولات ظرفیت و قابلیت ورود و رسوخ به مراتب بالاتری در بازار بین المللی دارند و این در حالی است که پتانسیل خالی بازار شرکت های دانش بنیان دیده می شود با بررسی و ارزیابی شرکت های دانش بنیان تولیدکننده محصولات مهم در سطوح بین المللی یکی از برنامه های اصلی خود را مبنی بر حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیانی قرار دادیم که می توانند زنجیره تامین در سطح بین المللی را تکمیل کنند

طی ۵سال اخیر به صورت عام از صادرات شرکت های دانش بنیان حمایت شده است که تقویت شوند و به بازارهای بین المللی وارد شوند اما رویکرد جدید معاونت علمی و فناوری، ویژه سازی حمایت ها برای صادرات مبتنی بر زنجیره تامین جهانی است.  

با بیان اینکه البته این برنامه جدید به معنای عدم حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان مبتنی بر روال گذشته نیست، گفت شده همچنان این شرکت های دانش بنیان حمایت می شوند اما برنامه جدید این است که بر اساس نیاز کشورها محصولات دانش بنیان به تولید برسند و صادر شوند با توجه به پراکندگی حوزه فناوری شرکت های دانش بنیان، در فاز اول این برنامه حمایتی، ۵ زنجیره تأمین را انتخاب کردند که با شناسایی شرکت های توانمند و محصولات مناسب در این حوزه ها و حمایت آنها، در صدد صادرات هر چه بیشتر این محصولات دانش بنیان باشیم.  

مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری با اشاره به حوزه هایی که شرکت های دانش بنیان می توانند تامین کننده در سطح بین المللی باشند، گفت: صنایع غذایی، کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و ساختمان جزء اولویت هایی هستند که شرکتهای دانش بنیان می توانند تامین کننده محصولات در سطح بین المللی باشند