عسل


کوزه عسل آریا راویس

مجموعه ”كوزه عسل“ در سال ۱۳۳۵ در زمينه پرورش ملکه و زنبور عسل اصيل ايرانى، محصوالت صنعت زنبوردارى و توليد عسل هاى تك گل، آغاز به كار كرد. اين شركت با حمايت شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان و با نظارت معاونت غذا و داروی استان اصفهان، تالش دارد ضمن اطالع رسانى و ارتقا دانش مصرف كننده، شيوه تخصصى ارايه محصوالت و بسته­ بندى خلاقانه، سازگاری با محيط زيست با رويکرد توسعه دانش و فناوری مرغوب ترين محصوالت زنبور عسل را توليد و عرضه كند. "كوزه عسل" دارای تاييديه از انجمن علمی ارتقای بهداشت و سالمت ايران و برگزيده تنديس بلورين جشنواره ملی صنعت سلامت محور می باشد.
عسل1محصولات و فناوری­­ ها

·        دراژه ژل رويال

·        دراژه دوسين

·        توليد فرآورده های سودمند غذايی بر پايه ی محصولات زنبورعسلآزمون­ های استاندارد عسل

·        ساکاروز

·        نسبت فروکتوز به گلوکز

·        رطوبت

·        pH یا اسیدیته

·        فعالیت دیاستازی

·        هیدروکسی متیل فورفورال H.M.F

·        پرولین

·        آزمون های میکروبی و باقیمانده سموم و آفت کش ها


عسل2