برگزاری جلسات B2B برای هیات تجاری اتحادیه تجار و کارفرمایان ارمنستانی توسط کارگزار سپنتا سلامت آیریک

یکی از برنامه هایی که کارگزار سپنتا سلامت آیریک برای هیات تجاری ارمنستان در نظر داشت، برگزاری جلسات B2B مرتبط با حوزه‌های فعالیت هر نماینده بوده است.

جلسه اول این هیات در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور شرکت‌های فناور و دانش بنیان و دیگری در اتاق بازرگانی اصفهان با حضور واحدهای صنعتی تشکیل شد. این جلسات منجر به برقراری ارتباط، آشنایی با محصولات و بازار محصولات در ارمنستان شد، افراد حاضر در جلسات، اطلاعات تماس افراد را گرفته تا در آینده بتواند همکاری‌هایی چشم‌گیری داشته باشند.


پس از برگزاری جلسات برخی از افراد هیات تجاری خواستار بازدید از شرکت‌ها و واحدهای صنعتی حاضر در این جلسات شده و کارگزار سپنتا سلامت آیریک ایشان را در این بازدید همراهی نمودند.

برگزاری جلسات B2B در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور شرکت های دانش بنیان و فناور

1 2
3 4
5 6


برگزاری جلسات B2B در اتاق بازرگانی اصفهان با حضور واحدهای صنعتی 

1
2
3 3
5 6