یکی از فعالیت های شرکت سلامت سلامت آیریک، در زمینه تجهیزات پزشکی است. این تجهیزات را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:

  • تخت و هتلینگ
  • محصولات پزشکی تخصصی و بیمارستانی
  • محصولات پزشکی نیمه تخصصی و خانگی
  • محصولات پزشکی مصرفی

شرکت های عضو، گه در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت دارند:

  • امواج نگار (تولیدکننده انواع الکتروگاردیوگراف)
  • فاپسکو (تولیدکننده پزشکی پوست و زیبایی و انواع سیستم های وکیوم پزشکی)
  • سلامت یار حکیم (تولیدکننده مگنتیک و سوزن های جمشیدی)
  • درمان گاز (تولیدکننده گاز بیهوشی نیتروس اکساید)
  • طب تجهیز پایا (تولیدکننده دستگاه وکیوم تراپی زخم)
  • یکتا صنعت ناجی (تولیدکننده دستگاه سونوگرافی)